การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการกากับดูแลกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

รายละเอียด

การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี ศาลปกครอง
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ
และผ่านระบบออนไลน์

.............................................................................................

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการกำกับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” โดย
๑. นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง
๒. พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อดีตรองเลขาธิการ กสทช.
๓. ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต นักวิชาการอิสระ
๔. นายสาราญ อิบรอฮีม นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
๕. นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
ผู้ดำเนินการสัมมนา
นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด

วีดีโออื่นๆ