ฟังการเล่าประสบการณ์ทำงานด้านประวัติศาสตร์ของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน Private (ส่วนตัว)

ฟังการเล่าประสบการณ์ทำงานด้านป...

20 เมษายน 2565 11:09 น.

01h09m41s

39 view

การสัมมนาทางวิชาการ 21 ปีศาลปกครอง เรื่อง “ศาลปกครองในทรรศนะของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”

การสัมมนาทางวิชาการ 21 ปีศาลปก...

7 เมษายน 2565 09:45 น.

1h15m50s

77 view

ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์) Private (ส่วนตัว)

ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธร...

31 มีนาคม 2565 14:11 น.

2h17m6s

140 view

การแถลงแนวทางการดำเนินงานของ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด Private (ส่วนตัว)

การแถลงแนวทางการดำเนินงานของ น...

27 กันยายน 2564 14:10 น.

1h 8m 35s

905 view

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการกากับดูแลกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปั...

14 มีนาคม 2565 14:09 น.

้2h25m14s

100 view

21 ปีศาลปกครองกับการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองและการเสริมสร้างธรรมาภิบางในสังคม (9 มี.ค. 65)

21 ปีศาลปกครองกับการยกระดับการ...

25 มีนาคม 2565 13:58 น.

1h03m30s

244 view

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีศาลปกครอง (8 มี.ค. 65)

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องใ...

14 มีนาคม 2565 10:22 น.

้1h26m13s

123 view

การแถลงผลงานและสารอวยพรของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด แก่ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 Private (ส่วนตัว)

การแถลงผลงานและสารอวยพรของศาสต...

30 ธันวาคม 2564 17:50 น.

1h 00m 00s

919 view

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ e-Admincourt

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์...

30 พฤษภาคม 2562 10:03 น.

4:00

206 view

การประชุมแนวทางการดำเนินงานในศาลปกครองชั้นต้น Private (ส่วนตัว)

การประชุมแนวทางการดำเนินงานในศ...

4 ตุลาคม 2564 10:37 น.

2:16:27

157 view

บทที่ 10 บทสรุป

บทที่ 10 บทสรุป

27 กรกฎาคม 2564 00:22 น.

02:45

422 view

บทที่ 1 ความหมายของคดีปกครองและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

บทที่ 1 ความหมายของคดีปกครองแล...

19 กรกฎาคม 2564 23:46 น.

09:20

266 view