EP2:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด Private (ส่วนตัว)

EP2:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย...

26 กันยายน 2565 09:22 น.

0h40m00s

173 view

EP. 2 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา โดย นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง Private (ส่วนตัว)

EP. 2 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:54 น.

59 view

EP. 1 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา โดย นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด Private (ส่วนตัว)

EP. 1 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:53 น.

133 view

EP1:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด Private (ส่วนตัว)

EP1:คลิปแถลงผลงานของศาสตราจารย...

5 กันยายน 2565 16:53 น.

1้h1m45s

833 view

EP. 7 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 7 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 14:24 น.

80 view

EP. 6 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 6 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 13:03 น.

78 view

EP. 4 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 4 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:06 น.

115 view

EP. 5 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 5 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:06 น.

76 view

EP. 3 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรศาลปกครอง ร่วมใช้งานระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt)ในกระบวนการพิจารณา Private (ส่วนตัว)

EP. 3 เชิญชวนตุลาการศาลปกครอง...

29 สิงหาคม 2565 16:05 น.

67 view

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรม ทางปกครอง :มุมมองจากภาคประชาชน Private (ส่วนตัว)

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก...

1 กรกฎาคม 2565 12:38 น.

3h22m41s

162 view

ฟังการเล่าประสบการณ์ทำงานด้านประวัติศาสตร์ของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน Private (ส่วนตัว)

ฟังการเล่าประสบการณ์ทำงานด้านป...

20 เมษายน 2565 11:09 น.

01h09m41s

69 view

การสัมมนาทางวิชาการ 21 ปีศาลปกครอง เรื่อง “ศาลปกครองในทรรศนะของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”

การสัมมนาทางวิชาการ 21 ปีศาลปก...

7 เมษายน 2565 09:45 น.

1h15m50s

272 view