การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการกากับดูแลกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปั...

14 มีนาคม 2565 14:09 น.

้2h25m14s

139 view

บทที่ 3  ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง ตอนที่ 3/7

บทที่ 3 ขอบเขตและประเภทของคดี...

20 กรกฎาคม 2564 16:50 น.

19:34

195 view

บทที่ 3  ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง ตอนที่ 4/7

บทที่ 3 ขอบเขตและประเภทของคดี...

20 กรกฎาคม 2564 16:54 น.

18:40

213 view

บทที่ 3  ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง ตอนที่ 5/7

บทที่ 3 ขอบเขตและประเภทของคดี...

20 กรกฎาคม 2564 16:56 น.

04:04

179 view

บทที่ 3  ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง ตอนที่ 6/7

บทที่ 3 ขอบเขตและประเภทของคดี...

20 กรกฎาคม 2564 17:00 น.

01:29

235 view

บทที่ 3  ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง ตอนที่ 7/7

บทที่ 3 ขอบเขตและประเภทของคดี...

20 กรกฎาคม 2564 17:02 น.

16:31

249 view

บทที่ 4 ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินคดีปกครอง

บทที่ 4 ภาพรวมของขั้นตอนการดำเ...

20 กรกฎาคม 2564 17:05 น.

05:13

237 view

บทที่ 5  การยื่นคำฟ้อง การตรวจคำฟ้อง และวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

บทที่ 5 การยื่นคำฟ้อง การตรวจ...

20 กรกฎาคม 2564 18:32 น.

19:00

370 view

บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล

บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงขอ...

20 กรกฎาคม 2564 18:46 น.

06:33

313 view

บทที่ 7 การจัดทำบันทึกสรุปสำนวน และการจัดทำคำแถลงการณ์

บทที่ 7 การจัดทำบันทึกสรุปสำนว...

20 กรกฎาคม 2564 19:06 น.

04:12

239 view

บทที่ 8 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

บทที่ 8 การนั่งพิจารณาคดีและกา...

21 กรกฎาคม 2564 11:13 น.

15:42

645 view

บทที่ 9 การอุทธรณ์ การขอพิจารณาคดีใหม่ และการบังคับคดี

บทที่ 9 การอุทธรณ์ การขอพิจารณ...

21 กรกฎาคม 2564 11:12 น.

08:47

367 view