21 ปีศาลปกครองกับการยกระดับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองและการเสริมสร้างธรรมาภิบางในสังคม (9 มี.ค. 65)

21 ปีศาลปกครองกับการยกระดับการ...

25 มีนาคม 2565 13:58 น.

1h03m30s

643 view

การสัมมนาทางวิชาการ 21 ปีศาลปกครอง เรื่อง “ศาลปกครองในทรรศนะของ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”

การสัมมนาทางวิชาการ 21 ปีศาลปก...

7 เมษายน 2565 09:45 น.

1h15m50s

272 view

สื่อความรู้ Motion graphic ตอนที่ 1 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

สื่อความรู้ Motion graphic ตอน...

21 มิถุนายน 2564 14:43 น.

2m 30s

306 view

สารคดีเสียง เรื่องเล่าดีดี จากคดีปกครอง ตอน เสียชีวิตที่ทำงาน หน่วยงานต้องชดใช้หรือไม่

สารคดีเสียง เรื่องเล่าดีดี จาก...

21 มิถุนายน 2564 16:17 น.

315 view

Smart Admincourt

Smart Admincourt

22 มิถุนายน 2564 11:51 น.

322 view

บทนำ

บทนำ

27 สิงหาคม 2564 11:28 น.

04:02

540 view

บทที่ 1 ความหมายของคดีปกครองและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

บทที่ 1 ความหมายของคดีปกครองแล...

19 กรกฎาคม 2564 23:46 น.

09:20

516 view

บทที่ 2  ความหมายของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทที่ 2 ความหมายของหน่วยงานทา...

21 กรกฎาคม 2564 15:08 น.

16:51

607 view

บทที่ 3  ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง ตอนที่ 1/7

บทที่ 3 ขอบเขตและประเภทของคดี...

20 กรกฎาคม 2564 16:47 น.

17:50

387 view

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีศาลปกครอง (8 มี.ค. 65)

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องใ...

14 มีนาคม 2565 10:22 น.

้1h26m13s

257 view

บทที่ 3  ขอบเขตและประเภทของคดีปกครอง ตอนที่ 2/7

บทที่ 3 ขอบเขตและประเภทของคดี...

20 กรกฎาคม 2564 16:48 น.

09:07

339 view

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการกากับดูแลกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปั...

14 มีนาคม 2565 14:09 น.

้2h25m14s

219 view