ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ e-Admincourt

รายละเอียด

ศาลปกครองพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเป็น “ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์” โดยจะเปิดใช้
“ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นระบบที่ศาลปกครองพัฒนาขึ้น
เพื่อรองรับการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น คือ การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี ด้วยความสำคัญและความสำเร็จของการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้เอง
ศาลปกครองจึงได้เสนอ “โครงการพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน”
เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยด้วย การเข้าใช้ “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์”
สามารถทำได้โดยสะดวกในทุกเวลา และทุกสถานที่ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งานที่เรียบง่ายเพียง ๒ ขั้นตอนเท่านั้น คือ ขั้นตอนแรก การระบุตัวบุคคลผู้ใช้งาน
โดยการระบุชื่อผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน (password) ซึ่งได้รับมาจากการเข้าลงทะเบียนในระบบ
และขั้นตอนที่สอง การใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น การยื่นฟ้อง การยื่นคำให้การ เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง
และการใช้งานแต่ละส่วนจะเริ่มจากการให้ผู้ใช้งานสามารถเตรียมเรื่องของตนได้เองภายในระบบ
เช่น การร่างคำฟ้อง หรือการร่างคำให้การ ฯลฯ จากนั้น ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจทาน
ความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งที่ได้จัดทำขึ้น สุดท้าย จึงให้ผู้ใช้งานทำการตกลงใจดำเนินการ
เช่น ยื่นคำฟ้อง คำให้การ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าใช้งานสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลในระบบได้ทุกขั้นตอน และที่สำคัญเมื่อมีการส่งเอกสารผ่านระบบแล้ว
ระบบจะดำเนินการตอบกลับอัตโนมัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ยื่นเอกสารผ่านระบบดังกล่าวด้วย

วีดีโออื่นๆ