การดําเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,582 ครั้ง | ผู้เข้าชมขณะนี้ - คน

รายละเอียด

โครงการสัมมนาศาลปกครองกับการอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ครั้งที่ 12 หัวขัอ “การดําเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings
และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ทางอินทราเน็ตของสํานักงานศาลปกครอง และ Facebook Live ทาง Facebook สํานักงานศาลปกครอง


 

13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาตามช่องทางที่กําหนด
13.30 – 16.30 น. - สัมมนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับสํานักงาน ป.ป.ช.
หัวข้อ “การดําเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.” โดย

วิทยากรจาก ป.ป.ช.
♦ นาย สุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการ ป.ป.ช.
♦ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

วิทยากรจากศาลปกครอง
♦ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
♦ นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่