กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,630 ครั้ง | ผู้เข้าชมขณะนี้ - คน

รายละเอียด

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม

สามารถรับชมได้ผ่านระบบ Live Streaming 


ครั้งที่ 6 การสัมมนาทวิภาคี ศาลปกครอง กับกรมบัญชีกลาง

หัวข้อ ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหม่ายจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.30 น.