กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม

ผู้เข้าชมทั้งหมด -15,316 ครั้ง | ผู้เข้าชมขณะนี้ - คน

รายละเอียด

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม

สามารถรับชมได้ผ่านระบบ Live Streaming 


ครั้งที่ 5 การสัมมนาไตรภาคี ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อ การยกระดับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 - 13.00 น.


 ครั้งที่ 6 การสัมมนาทวิภาคี ศาลปกครอง กับกรมบัญชีกลาง

หัวข้อ ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหม่ายจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.30 น.